Gebruiksvoorwaarden

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de eigenaar: Cparkings;

gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website/applicatie aanwezige inhoud;

 1. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer van de eigenaar.
 2. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De verstrekte content van de eigenaar, Cparkings, is geen aanbod of
  financiële dienst.
 3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze applicatie gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  De eigenaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites/applicatie of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites/applicatie te kunnen raadplegen.
 4. De eigenaar garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden informatie in te winnen en/of onderzoek te verrichten bij het parkeerbedrijf voor gebruik van de dienstverlening.
 5. De content op de applicatie wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact met opnemen via: info@cparkings.com