Privacy beleid

Cparkings is een bedrijf in de online media.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Cparkings en haar dochtermaatschappijen.

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Cparkings worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Cparkings.

Cparkings vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Cparkings houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland).

Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt Cparkings enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van Cparkings.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan partijen die niet tot het Cparkings-concern behoren. Het is echter mogelijk dat Cparkings gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Cparkings zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van Cparkings, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Indien u via een link op een site van Cparkings terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen vóór u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens
Cparkings respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Cparkings. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Cparkings, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Cparkings spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Cparkings is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Cparkings.

Wijziging van deze Privacy verklaring
Cparkings behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.